Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. Makuszyńskiego we Wronkach
strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ogłoszenia

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr SP2.61.02/19

Wronki, dnia 21.05.2019 r.

Znak sprawy: SP2.61.02/19

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, postępowania na:

Wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach ul. Poznańska 46 64-510 Wronki.

wybrana została oferta złożona przez:

Firmę Usługowa LEMBUD Paweł Lembicz

ul. Leśna 44

64-410 Sieraków

za kwotę w wysokości 128504,25 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset cztery złote 25/100).

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w zł brutto

1.

Firma Usługowa „LEMBUD”

Paweł Lembicz

ul. Leśna 44

64-410 Sieraków

 

128504,25

 

 

 

 

Znak sprawy: SP2.61.02/19

 

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach ul. Poznańska 46 64-510 Wronki.

 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach ul. Poznańska 46 64-510 Wronki

 Zakres zamówienia obejmuje min.:

- prace demontażowe,

- ocieplenie połaci dachowych,

- obróbki blacharskie.

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace demontażowe. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

Kody CPV

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych.

 

3. Kryterium oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym kryterium i jego wagą:

 

KRYTERIUM – CENA – waga 100%

  1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100%

Cena badanej oferty brutto

 

2) Opis obliczenia ceny oferty

a) Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w zł brutto.

b) Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowiących iloczyn liczby tych robót oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczyć wartość podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową prac ogółem w zł brutto, zwiększoną o wartość VAT.

c) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w zł netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w %, wartości podatku VAT w zł oraz ceny w zł brutto, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o kosztorys ślepy i przedmiar robót Zamawiającego.

d) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

e) Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze. zm) oraz o ustawę z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1114 ze zm.). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w ogłoszeniu o zamówieniu.

f) Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

g) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym i kosztorysach ofertowych powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki od 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. z 2019r., poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994r. Nr 84, poz. 386 ze zm.).

h) Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.

i) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania z ofertą.

j) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

k) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

4. Termin, miejsce i godzina składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 10.30.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach, ul. Poznańska 46, 64-510 Wronki osobiście , zapośrednictwem posłańca lub za posrednictwem operatora pocztowego.  

 

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

1)  Formularz ofertowy (sporządzony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2)  Kosztorys ofertowy – (sporządzony, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorys ujęty w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz przedmiar robót. W kosztorysach ofertowych wycenione muszą być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanym kosztorysie ofertowym (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.).

3)  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

5)  Pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert: 17.05.2019 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach ul. Poznańska 46 64-510 Wronki – sekretariat szkoły.

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 24.06.2019 r. do dnia 18.08.2019 r.

7. Okres gwarancji/rękojmi: Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić
36 - miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

8. Warunki płatności – przelew do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania placówki pracownik Joanna Roszak tel: 67 2540 313, mail: sekretariat@sp2wronki.pl

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej: sp2wronki.pl/bip/

Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

11. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest powołać się w niej na znak sprawy oraz krótko opisać przedmiot zamówienia.

Opakowanie oferty:

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np.: kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

 

 

……………………………….

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

 

 

Adresat:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach

ul. Poznańska 46 64-510 Wronki

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach ul. Poznańska 46 64-510 Wronki”

Znak sprawy: SP2.61.02/19

 

Nie otwierać przed dniem 17.05.2019 r. o godz. 11:00

 

c) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

 

12. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

13. Załączniki:

1)   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2)   Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy.

3)   Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny RODO Wykonawcy.

4)   Załącznik nr 4 – Przedmiar robót.

5)   Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

6)   Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający.

 

 

 

 

 

 


Załączniki


Stopka

Autor: Alicja Raś
Kontakt: Tel. 67 254 03 13, Fax: 67 254 03 13
E-mail: sekretariat@sp2wronki.pl
Osoba publikująca: Alicja Raś
Data utworzenia: 2018-06-26 10:58:21
Data publikacji 2018-06-26 10:58:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-22 10:37:28
Drukuj | Historia zmian


CSS2 Valid XHTML Valid