Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin Konkursu SKO „Liczę na moje oszczędności”

2017.12.03I. Organizator i nazwa konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą „Liczę na moje oszczędności” jest Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach.

 

II. Przedmiot i cel przeprowadzenia Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest obliczanie zadań matematycznych w formie testowej.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach i ma na celu propagowanie wśród uczniów idei oszczędzania.

 

III. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2017 r.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 grudnia 2017 r.

3. Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego apelu.

 

IV. Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu

1. Uczniowie rozwiązywać będą zadania znajdujące się w arkuszu konkursowym. Zadania te dostosowane będą do wieku uczniów i podzielone na dwie kategorie wiekowe:

a. dla uczniów klas I-III: krótkie zadania tekstowe, zadania wymagające dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 100 oraz wykonywania prostych obliczeń pieniężnych;

b. dla uczniów klas IV-VI: zadania tekstowe, zadania wymagające dodawania i odejmowania liczb naturalnych dwu- i trzycyfrowych, ułamków dziesiętnych oraz mnożenia i dzielenia liczb naturalnych, porównywanie liczb

 

V. Komisja Konkursowa

1. Nadzór nad prawidłowością Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Piechaczyk, Eliza Paszyk.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu – ucznia, który zdobył największą ilość punktów za poprawnie wykonane zadania.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.

3. Do udzielenia wyjaśnień upoważniona jest Komisja Konkursowa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.