Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin konkursu „Rachmistrz ułamkowy” dla uczniów klas szóstych

2019.10.301. Celem konkursu jest:

   a) promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,

   b) ułatwienie dzieciom i młodzieży ujawnienia potencjalnych możliwości,

   c) doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia.

2. Konkurs jest powszechny i przeznaczony dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

3. Harmonogram Konkursu:

 

   a) I etap: pierwszy tydzień listopada 2019,

 

   b) II etap: marzec 2020,

 

   c) III etap: maj 2020.

4. Konkurs przebiega w trzech etapach:

   a) I etap – eliminacje klasowe (dla wszystkich uczniów),

   b) II etap – dla uczniów, którzy w I etapie zdobyli co najmniej 50 % punktów możliwych do zdobycia,

   c) III etap – dla uczniów, którzy w II etapie zdobyli co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia.

5. W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele matematyki:

   a) etap I – przeprowadza nauczyciel matematyki w danej klasie,

   b) etap II i III – przeprowadza i ocenia co najmniej dwóch nauczycieli matematyki.

6. Czas trwania eliminacji konkursowych jest różny na każdym etapie:

   a) I etap – 20 minut,

   b) II etap – 25 minut,

   c) III etap – 30 minut.

7. Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem:

Treści ujęte w podstawie programowej matematyki:

   a) I etap: działania pamięciowe i pisemne na ułamkach dziesiętnych;

   b) II etap: działania na ułamkach zwykłych;

   c) III etap: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

8. Konkurs szkolny przeprowadza się jednocześnie dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów. Otrzymują oni do wykonania jednakowy dla danego poziomu zestaw rachunków, przygotowany przez nauczycieli matematyki i niewykraczający poza obowiązujący program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

9. Na karcie konkursowej uczestnicy wykonują obliczenia i wpisują wyniki. Obliczenia wykonywane na innych kartkach nie podlegają ocenie.

10. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów oraz nie wolno opuszczać sali.

11. Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje 1 punkt.

12. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów ze wszystkich trzech etapów.

13. Wyniki zmagań po sprawdzeniu i podliczeniu punktów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sali nr 10 w terminie do 7 dni roboczych po przeprowadzonym etapie konkursu.

14. Uczeń, który uzyskał z danego etapu największą ilość punktów, otrzymuje tytuł „Klasowy Rachmistrz Ułamkowy”. Natomiast zwycięzcy całego konkursu zostaje nadany tytuł „Szkolny Rachmistrz Ułamkowy”.

15. Nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca, zostaną wręczone w miesiącu czerwcu, na apelu podsumowującym. Dopuszcza się możliwość przyznania przez komisję wyróżnień.