Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin Konkursu SKO „Świnka skarbonka”

2016.11.02I.         Organizator i nazwa konkursu

Organizatorem konkursu pod nazwą „Świnka skarbonka” jest Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach.

 

II.      Przedmiot i cel przeprowadzenia Konkursu

1.      Przedmiotem Konkursu jest wybór projektu „świnki skarbonki” stworzonej przez uczestników z materiałów recyklingowych.

2.      Projekt „świnki skarbonki” musi zostać stworzony z materiałów recyklingowych, w dowolnej formie przestrzennej (np. konstrukcja, rzeźba, makieta).

3.      Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach będących członkami Szkolnej Kasy Oszczędności i ma na celu propagowanie wśród uczniów oszczędzania.

 

III.   Czas trwania Konkursu

1.       Konkurs trwa w okresie od dnia 2 listopada do 30 listopada 2016 r.

2.       Prace konkursowe należy wykonać i przekazać Opiekunowi SKO do 30 listopada 2016 r.

3.       Ogłoszenie wyników nastąpi 9 grudnia 2016 r.

4.       Nagrody zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego pracę w pierwszym półroczu.

 

IV.   Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu

1.      Uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu (zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego Oświadczeniu w celu przystąpienia dziecka do programu SKO).

2.      Praca konkursowa powinna być oryginalna, a uczestnik Konkursu powinien być jej jedynym autorem.

3.      Organizator  zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie prac, które zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, wulgaryzmy, a także zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, lub tych, które nie zmierzają do realizacji celu Konkursu.

4.      Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową.

5.      Po zakończeniu Konkursu prace konkursowe zostaną zwrócone ich autorom.

 

V.      Komisja Konkursowa

1.      Nadzór nad prawidłowością Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Napierała, Jolanta Gebara, Agnieszka Piechaczyk, Eliza Paszyk.

2.      Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu.

3.      Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a)      oryginalność,

b)      zgodność z tematem,

c)      staranność wykonania,

d)     walory estetyczne.

4.      Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

VI.   Postanowienia końcowe

            1.      Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

            2.      Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.

            3.      Do udzielenia wyjaśnień upoważniona jest pani Eliza Paszyk – Opiekun SKO.

            4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.