herb

Lata 2001—2012 – działalność szkoły w nowej rzeczywistości europejskiej

Ostatni dzień roku szkolnego 2001/2002 to dzień pożegnania z p. dyr. Ewą  Łakomą, która po 25 latach pracy w naszej Szkole postanowiła przejść na emeryturę. Od 1 września 2002r. obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. mgr Maria Woźniak, jej zastępcą została p. mgr Jolenta Ostrowska, a od roku 2008 p. mgr Aneta Rakowicz. 

Mimo podeszłego wieku nasza ,,Kornelówka” w niczym  nie przypomina staruszki. 

Z każdym rokiem staje się piękniejsza, bardziej zadbana.  Mury szkoły i ściany wewnątrz budynku pomalowano na wesoły a zarazem ekologiczny zielony kolor. Poza tym wymieniono meble w wielu salach lekcyjnych , pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i sekretariacie. Szkolny sekretariat i gabinet dyrektora został też wyposażony w nowoczesny sprzęt poligraficzny i komputerowy. Odnowiono ścianę poświęconą Patronowi Szkoły  i salę Patrona. Powstał bardzo potrzebny szkole punkt żywieniowy, z którego korzysta 47 uczniów. Szkoła posiada 2  sale komputerowe. Nie do poznania zmieniła swój wygląd   biblioteka szkolna, w której pojawiły się nowe, funkcjonalne meble i regały na książki. Biblioteka została również skomputeryzowana. W szkole wymieniono wszystkie okna z zachowaniem dawnej architektury.  Boisko szkolne wzbogaciło się  o część rekreacyjną (altanka, ławostoły, stół do gry w tenisa stołowego) i ogródek szkolny. Zadbano też o zieleń. Wzdłuż płotu nasadzono iglaki, na klombach i w specjalnie wydzielonych miejscach kompozycje z roślin wieloletnich a w drewnianych skrzyniach kwiaty sezonowe. 

Od 2000 r. Szkoła realizuje ,,Wizję Szkoły” – radosnej, życzliwej człowiekowi i jego środowisku, uczącej wzajemnego szacunku i akceptacji, otwartej na świat i promującej zdrowy styl życia”. 

Zgodnie z ,,Podstawą programową kształcenia ogólnego” najważniejszym zadaniem szkoły podstawowej jest ,,łagodne wprowadzenie wychowanka w świat wiedzy i umiejętności, dbałość o jego harmonijny rozwój intelektualny, estetyczny, społeczny, emocjonalny i fizyczny”. Te właśnie zadania realizowano  w kolejnych latach , tworząc dla ponad 400 dzieci , uczących się każdego roku w 18 oddziałach szkolnych i 2 oddziałach przedszkolnych, szkołę przyjaźnie wymagającą. Prawidłową realizację zadań szkoły szczególną troską otaczała Dyrekcja Szkoły oraz kadra około 35 nauczycieli  różnych specjalności. 

Wszyscy nauczyciele starali się, by przede wszystkim wyposażyć naszych uczniów w wymaganą na tym etapie kształcenia wiedzę i umiejętności. Ważnym sprawdzianem skuteczności naszych działań w tym zakresie były  wyniki  ,,Sprawdzianu wiadomości i umiejętności szóstoklasistów” opracowywanego już od wielu lat przez OKE przeprowadzanego we wszystkich szkołach podstawowych. Działania nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych wspomagają liczne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. W związku z wprowadzeniem w 2009 r. obowiązku wynikającego z artykułu 42. ustawy 2. punkt 2. Karty Nauczyciela przepracowania przez każdego nauczyciela w tygodniu jednej dodatkowej bezpłatnej godziny a od 2010 r. dwóch takich godzin zwiększyła się liczba zajęć  mających  na  celu  podniesienie  efektywności  kształcenia  uczniów  ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu uczniowie mający trudności w nauce zyskali dodatkową pomoc, a uczniowie uzdolnieni możliwość rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań. 

Dyrekcja i grono pedagogiczne nieustannie pracowało nad wizerunkiem Szkoły, kontynuowało już wcześniej rozpoczęte działania, modernizując je w zależności od potrzeb i wzbogacając o nowe treści, starając   się  wzbogacać  formy i dziedziny pracy. 

Zależało im na tym, aby o  naszej Szkole dobrze mówiono nie tylko w środowisku, ale  także w Polsce i  poza jej granicami. Stąd udział naszej Szkoły w różnego rodzaju projektach i programach. 

W latach 2002-2005 szkoła uzyskała certyfikat ,,Szkoła z klasą” oraz zdobyła trzy sprawności ,,Lego – Cogito – Ago”, z kolei w roku szk. 2007/08 uczniowie klas piątych uczestniczyli w  programie Centrum Edukacji Europejskiej i ,,Gazety Wyborczej”  - ,,Uczniowie z klasą”. 

W latach 2005-2008 szkoła uczestniczyła  w unijnym programie edukacyjnym Sokrates, który wspierał inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości europejskiej w procesach edukacyjnych. Przez 3 lata Szkoła współpracowała z europejskimi szkołami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Szwecji i Słowacji realizując projekt pod tytułem ,,Podróże kształcą”. 

Działalność i dokonania ,,Kornelówki” były również pozytywnie spostrzegane i doceniane przez władze oświatowe, samorządowe i środowisko. Wyrazem tego było odznaczenie naszej Szkoły (uchwałą Rady M i G Wronki z dn. 27.04.2006 r.) odznaką honorową ,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Wronki” . 

W roku szkolnym 2005/06 na terenie szkoły powstała pod patronatem KS Amica klasa sportowa dla chłopców o specjalizacji piłka nożna, w następnych latach powstawały kolejne takie klasy. Do klas sportowych uczęszczają sprawni fizycznie chłopcy rekrutujący się spośród uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Chłopcy ci realizują ogólnie przyjęty program wychowania fizycznego w klasach IV-VI i podczas zajęć sportowych (zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego do sześciu tygodniowo) doskonalą swe umiejętności pod okiem trenerów z KS Amica. 

 Od sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. szkoła ponownie uczestniczyła w unijnym programie ,,Comenius –uczenie się przez całe życie”. Nauczyciele i uczniowie z pomocą swoich rodziców realizowali projekt ,,Zdrowa Europa”, którego celem była międzynarodowa współpraca szkół w zakresie wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia dzieci i ich rodzin, zdrowego odżywiania oraz profilaktyki otyłości. W programie oprócz naszej Szkoły uczestniczyły szkoły z Irlandii Północnej (w Cooks), Republiki Irlandii (w Lifford), Hiszpanii (w Leon), Turcji (w Izmirze), Walii (w Swansea). 

W  roku szk. 2008/09  szkoła zgłosiła swój udział do dwuletniego programu atestacyjnego ,,Zielony Certyfikat” prowadzonego przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Program ten ukierunkowany jest na szeroko rozumianą edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), czyli rozwoju człowieka w harmonii z naturą w aspekcie przyrodniczym, społecznym i gospodarczym (ekonomicznym). Przez dwa lata realizowaliśmy projekt ,,Gramy w zielone w naszym lesie, mieście, szkole”.  Dnia 29 września 2010r. nasza szkoła zdobyła  ,,Zielony Certyfikat” I stopnia – znak jakości w edukacji przyznawany placówkom oświatowym za szczególnie wyróżniającą się działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach została uznana za placówkę przyjazną środowisku. 

Wszystkie działania , zarówno te spektakularne, jak i te drobne, codzienne składają się na obecne oblicze naszej Szkoły – szkoły otwartej na świat, przyjaznej dzieciom i środowisku, szanującej zwyczaje i tradycję, szkoły, ,,która jest naszym drugim domem”. 

Dnia 1 września 2012r., po 36 latach pracy w Szkole Podstawowej nr 2, w tym 25-latach na stanowisku  kierowniczym,  przeszła na emeryturę p. mgr Maria Woźniak. 

Nowym dyrektorem została p. mgr Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak. 

Skip to content