herb

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas IV-VIII na najładniejszy projekt plakatu promującego IV Międzyszkolny Przegląd Teatralny „Wronieckie Kalosze”

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem konkursu jest:
  – wyłonienie stojącego na wysokim poziomie artystycznym projektu plakatu, który będzie towarzyszył IV Międzyszkolnemu Przeglądowi Teatralnemu „Wronieckie Kalosze” i stanie się jego graficzną wizytówką,
  – wykorzystanie wyłonionego w konkursie projektu plakatu do identyfikacji i promocji wyżej wymienionego przeglądu teatralnego w gminie Wronki,
  – rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych, kreatywnego myślenia i wrażliwości estetycznej.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 3. Ramy czasowe konkursu:
  – w dniach od 13 stycznia do 21 lutego 2022 roku – przekazywanie projektów plakatów pani Jolancie Gębarze,
  – 24 lutego 2022 roku – ocena przekazanych projektów i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku szkoły.

II. Wymagania dotyczące prac konkursowych

 1. Projekt plakatu promującego przegląd teatralny musi spełniać następujące warunki:
  a) musi mieć orientację pionową i zawierać następujący tekst (dowolnie rozplanowany):
  – IV Międzyszkolny Przegląd Teatralny „Wronieckie Kalosze”,
  – organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach;
  b) jego format to format A3;
  c) być wykonany za pomocą dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, wyklejanka, rysunek, collage);
  d) powinien budzić dobre skojarzenia z teatrem lub współczesną literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz sztuką (muzyką, tańcem);
  e) nawiązywać do charakteru przeglądu i jego nazwy;
  f) być oryginalny.
 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty plakatu.
 3. Pracę konkursową należy oznaczyć na jej rewersie imieniem, nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza.

III. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie: pani Jolanta Gębara, pani Hanna Janicka, pani Ewa Napierała, pani Izabela Świniarska i pani Eliza Paszyk.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzcę konkursu.
 3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  a) zgodność z hasłem konkursu,
  b) estetyka wykonania,
  c) oryginalność,
  d) dobra identyfikacja plakatu z przeglądem,
  e) czytelność i funkcjonalność.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Uczestnik konkursu, którego projekt plakatu zostanie uznany przez Komisję Konkursową za najlepszy spośród wszystkich ocenianych prac, zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie poprzez dziennik elektroniczny.

IV. Nagroda

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową z rąk Dyrektora Szkoły w czasie przeglądu teatralnego, który odbędzie się 7 kwietnia 2022 r.

V. Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika pracy konkursowej.
 3. Zwycięzca konkursu z chwilą wręczenia nagrody przeniesie na organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu stanowiącego najlepszą pracę konkursową.
 4. Wszelkie prawa autorskie pozostałych prac pozostaną własnością autorów, a organizator konkursu nie będzie rościł do nich żadnych praw.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego wykorzystania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.
 4. Do udzielenia wyjaśnień upoważnione są: pani Jolanta Gębara i pani Izabela Świniarska.
 5. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych biorących udział w konkursie.

Zobacz również:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 500+.
Czytaj więcej
Wesołych świąt!!!
Czytaj więcej
Komunikat – zmiana terminu zabawy
Czytaj więcej
Skip to content