Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZCÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego

we Wronkach

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów szkoły.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

3.      Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

4.      Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów.

 

§ 2

1.      Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów (klas) w szkole.

2.      Kadencja Rady trwa rok.

3.      Jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie któryś z jej członków, dopuszcza się wśród rodziców danego oddziału zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym.

 

Wybory do Rady

§ 4

1.      Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.      Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.

3.      Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice uczniów danego oddziału.

4.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice lub opiekunowie uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

 

§ 5

1.      Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.

2.      Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

 

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§ 7

1.      Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.

2.      Przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców może też wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

 

§ 8

1.      Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora szkoły.

2.      Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

Władze Rady

 

§ 9

1.      Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2.      Osoby te tworzą Zarząd Rady Rodziców.

3.      Jeśli w czasie kadencji członek  Zarządu Rady zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków Rady dokonywane są wybory uzupełniające składu Zarządu Rady.

4.      Ustępujący Zarząd Rady Rodziców powinien otrzymać absolutorium na podstawie sprawozdania jej Przewodniczącego oraz opinii Komisji Rewizyjnej.

5.      Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

6.      Członkowie Rady Rodziców i jego ogniwa pełnią swe funkcje honorowo i nieodpłatnie.

 

§ 10

1.      Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną.

2.      Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.

3.      Jeśli w czasie kadencji członek  Komisji Rewizyjnej zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków rady dokonywane  są wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.

 

§ 11

1.      Przewodniczący organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.      Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.      Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację i protokołowanie posiedzeń.

4.      Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

§ 12

1.      Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

a)      realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,

b)      gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.

2.      Zarząd Rady składa coroczne sprawozdania Radzie Rodziców.

 

Posiedzenia Rady Rodziców

 

§ 13

1.      Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2.      Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając jej członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie
w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.

4.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 14

1.      Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.

2.      Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3.      W posiedzeniach Rady może brać udział - z głosem doradczym – dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego - za zgodą lub na wniosek Rady.

4.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa członków Rady.

 

§ 15

1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.      Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

Podejmowanie uchwał

 

§ 16

1.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3.      W uzasadnionych przypadkach Zarząd Rady ma prawo podejmowania uchwał w imieniu Rady Rodziców.

 

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

 

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19

1.      Członkowie Rady mają prawo:

a)      dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

b)      wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

c)      głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2.      Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach  Rady.

3.      Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

Uprawnienia Rady

 

§ 20

1.      Rada może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2.      Opiniuje:

a)       program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,

b)     program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

c)      projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły,

d)     wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

e)      podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,

f)      pracę nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego.

 

 

 

3.      Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.

 

 

Zadania Rady

 

§ 21

1.      Reprezentowanie ogółu rodziców w szkole.

2.      Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej organizacji i warunków pracy szkoły.

3.      Pobudzanie aktywności i organizowane współdziałania wszystkich rodziców w celu realizowania zadań szkoły.

4.      Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i wpłat z innych źródeł.

5.      Stworzenie rocznego planu pracy Rady, który musi być zatwierdzony uchwałą.

6.      Złożenie sprawozdania z działalności Rady ogółowi rodziców.

7.      Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

a)      zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi

w szkole,

b)     możliwość przekazywania przez rodziców opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

 

Fundusze Rady Rodziców

 

§ 22

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły. Szczegółowe zasady gromadzenia i wydatkowania określa Regulamin zarządzania finansami Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 27

1.      Z dniem uchwalenia nowego Regulaminu Rady Rodziców traci ważność Regulamin Rady Rodziców z dnia 25.09.2007 r.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Wronki, dnia 29.10.2012 r.

 

 

/-/RADA RODZICÓW