Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Zarządzanie finansami

REGULAMIN

ZARZĄDZANIA FINANSAMI RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego

we Wronkach

 

§ 1

1.      Źródłem funduszy Rady Rodziców są:

a)      dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,

b)      dotacje budżetowe,

c)      dochody z innych źródeł.

  1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie działań statutowych Szkoły.
  2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

a)      Dyrektor,

b)      Klasowe Rady Rodziców,

c)      Samorząd Uczniowski,

d)     Wychowawcy klas, nauczyciele oraz opiekunowie sekcji i kół zainteresowań.

§ 2

  1. Podstawą planowania  przychodów i wydatków finansowych Rady jest roczny preliminarz przygotowany przez Zarząd Rady. W preliminarzu planowane przychody
    i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać
    z odpowiednich wstępnych kalkulacji.
  2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady racjonalnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 3

1.     Wydatkowanie środków pochodzących ze składki Rady Rodziców odbywa się następująco:

 

a.      

30% wartości środków zebranych /wpłaconych na RR przez uczniów danej klasy jest do dyspozycji wychowawcy i samorządu klasowego  jeżeli 90% stanu osobowego dokonało wpłat składki Rady Rodziców.

20% wartości środków zebranych /wpłaconych na RR przez uczniów danej klasy jest do dyspozycji wychowawcy i samorządu klasowego  jeżeli 80% stanu osobowego dokonało wpłat składki Rady Rodziców.

10%  wartości środków zebranych /wpłaconych na RR przez uczniów danej klasy jest do dyspozycji wychowawcy i samorządu klasowego  jeżeli 70% stanu osobowego dokonało wpłat składki Rady Rodziców.

Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje  wychowawca  klasy wraz z uczniami danej klasy.

 

W przypadku gdy uczniami szkoły jest dwoje lub więcej dzieci z danej rodziny składkę na RR wpłaca jedno z dzieci lub proporcjonalnie
w poszczególnych klasach.

 

Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększanie izby klasowej inne wydatki na rzecz całej klasy.

b.     Pozostała część środków ze składki Rady Rodziców jest przekazywana do dyspozycji Zarządu Rady Rodziców.

 

2.      Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

a.      pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania wycieczek, oraz w sytuacjach losowych dożywianie, zakup odzieży, podręczników;

b.     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak festyny sportowo-rekreacyjne i dni sportu szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, innych konkursów zgodnie
z planem dydaktyczno-wychowawczym;

c.      nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego;

d.     zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;

e.      zakup upominków, „słodkich paczek” na Mikołaja, Dzień Dziecka;

f.      wspieranie organizacji uroczystości szkolnych;

g.     organizację Dnia Edukacji Narodowej;

h.     finansowanie w ciągu roku szkolnego ciepłych napojów dla uczniów (herbata
i cukier)

3.      Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska może być przeznaczone na:

a.      dofinansowanie celów ustalonych w § 3.2;

b.     finansowanie własnych projektów Rady Rodziców np. komputery, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i wystrój szkoły.

 

4.      Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

 

 

§ 4

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Wronki, dnia 29.10.2012 r.

 

 

/-/RADA RODZICÓW